OSADENIE A MONTÁŽ ČOV AS VARIOCOMP 5 – 50 EO

Osadenie ČOV do terénu spolu s jej napojením na kanalizáciu, umiestnením a statickým zaistením, musí byť zrealizované podľa schváleného stavebného projektu. Túto realizáciu musí uskutočniť oprávnená osoba.

Umiestnenie ČOV do terénu

Konštrukcia nádrže ČOV je navrhnutá tak, aby nádrž bez ďalších stavebných alebo statických opatrení, odolala tlaku zeminy po zasypaní. 

Možné príklady umiestnenia ČOV do terénu sú uvedené na obrázkoch 

Nádrž je staticky dimenzovaná na zaťaženie zásypovou zeminou takto:
– merná hmotnosť je 1900 kg/m3
– uhol vnútorného trenia je 350.

Nádrž ČOV v štandarnom prevedení (bez nadstavby) je zo statických dôvodov možné osadiť dnom do maximálnej hĺbky 2 000 mm alebo 3 000 mm podľa veľkostného typu ČOV pod upravený terén bez nutnosti obetónovania. Horný okraj ČOV by mal byť cca 50 mm nad upraveným terénom. Pri umiestnení ČOV do terénu je nutné k týmto hodnotám prihliadať a v prípade potreby vykonať ďaľšie statické zaistenie (napr. obetónovanie, zlepšenie vlastností zeminy stabilizáciami apod.). V prípade potreby previesť ďalšie statické zaistenie (obetónovanie). Nádrž nie je dimenzovaná na prípadné ďalšie zaťaženie spôsobené tlakom pneumatík vozidiel, základom stavby, a pod. ČOV nedoporučujeme umiestňovať tesne k rodinnému domu, pod okná a balkón obývaných izieb (prípadny zápach).

V prípade umiestnenia ČOV v podzemnom objekte, musí byť zaistený prístup do objektu v súlade s príslušnými normami a predpismi. Ďalej musí byť zabezpečené odvetranie objektu a kanalizácie nad najvyšší bod obytnej časti objektu (nad strechu domu). Okolo ČOV musí byť priestor minimálne 500 mm a nad ČOV minimálna svetelná výška 1 800 mm.

Osadenie ČOV

Ako odvetrať ČOV?

Sú dva spôsoby odvetrania:

· odvetrať prívodnú kanalizáciu – aspoň jednu vetvu kanalizácie viď obrázok

· odvetrať samostatným odvetrávacím potrubím inštalovaným do ČOV

Odvetranie ČOV

Stavebná pripravenosť pre ČOV AS-VARIOcomp

Pre osadenie ČOV je nutné vykopať stavebnú jamu s patričnými pôdorysnými rozmermi a vybetónovať podkladovú železo-betónovú dosku s rovinnosťou ± 5 mm v každom smere. Hrúbka železobetónovej dosky musí odpovedať únosnosti podkladovej zeminy (cca 150-200 mm) a veľkosti ČOV. V prípade vysokej hladiny podzemnej vody je nutné pred betonážou hladinu znížiť pod úroveň základovej špáry vyčerpaním ČOV obetónovať celkovo, alebo čiastočne. Pre odskúšanie a sprevádzkovanie ČOV je nutné zabezpečiť dostatočný prívod vody (pitnej, úžitkovej, riečnej, …)

Možné príklady umiestnenia ČOV do terénu sú uvedené na obrázkoch 

Montážno - technologický postup osadenia ČOV

– znížiť hladinu spodnej vody pod úroveň základovej špáry

– previesť kontrolu rovinnosti základovej železobetónovej dosky (povolená tolerancia ± 5 mm vo všetkých smeroch). V prípade, že rovinatosť nie je uvedená v tolerancii, nepokračovať v osádzaní ČOV.

– presvedčiť sa, že vnútorné priestory ČOV sú bez cudzích predmetov a zrážkovej vody. V prípade prítomnosti zrážkovej vody je nutné pred manipuláciou ČOV vodu vyčerpať.

– prekontrolovať celkový stav nádrže ČOV. Pri zistení prípadného poškodenia nádrže, nepokračovať v osádzaní ČOV a kontaktovať dodávateľa. Prípadnú opravu je nutné previesť pred osadením do výkopu.

– presvedčiť sa, že na železobetónovej podkladovej doske nie sú žiadne predmety, kamene, hlina, a pod. V prípade, že železobetónová podkladová doska nie je čistá, nepokračovať v osádzaní ČOV.

– osadiť ČOV do stavebnej jamy na železo-betónovú dosku. Manipuláciu s ČOV realizovať podľa pokynov k manipulácií.

– urobiť vodotesné pripojenie kanalizácie vložením kanalizačnej rúry do hrdla ČOV a pripojenie odtoku nasadením hrdla kanalizačnej rúry na odtokovú rúru z ČOV. V prípade potreby utesniť pripojenie silikónovým tmelom. Ďaľej prepojiť prívod vzduchu od dúchadla do ČOV – pri inštalácii prívodu vzduchu je nutné uložiť prepojovaciu hadicu do ochranného potrubia (chránička) z PP alebo z PVC pod úroveň terénu. Toto potrubie slúži ako ochrana tlaku zeminy. 

– nádrž ČOV napustiť vodou do výšky odtokového potrubia 

Napúšťanie vody treba vykonávať súčasne do všetkých sekcií. Do usadzovacieho priestoru a aeróbneho priestoru – aktivácia. Nádrž naplniť vodou tak, aby hladina vody vždy úmerne prevyšovala úroveň obetónovania, alebo zásypu. 

– obsypať nádrž zeminou, alebo ju obetónovať v súlade so stavebným projektom. Pri obsype zeminou je nutné postupovať rovnomerne po zhutňovaných vrstvách hr. 300 mm. Zemina nesmie obsahovať kamene, stavebný materiál a ostatné ostré predmety. Mohli by mechanicky poškodiť plastovú nádrž ČOV. 

– ČOV treba napustiť vodou do výšky odtokovej rúry a vyzvať dodávateľa na sprevádzkovanie a zaškolenie obsluhy.

– inštalovaná ČOV musí mať odvetranie kanalizačného potrubia (viď obrázok vyššie)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie rady a návody

I-NUtricut

FAQ

01 Ako zabrániť tvorbe „koláča“ ktorý sa tvorí na povrchu nátokovej nádrže? Je potrebné mierne

Ćítať celý článok »
Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky