AS-iNutricut
Najlepšia domová ČOV - čistiareň odpadových vôd na Slovensku!

AS-iNUTRICUT

Nepochybne najlepšia
domová ČOV na Slovensku

Domová ČOV – čistiareň (čistička) odpadových vôd AS-iNutricut je určená k čisteniu komunálnych splaškových vôd.  Názov ČOV vyjadruje jej schopnosť odstraňovať nutrienty tj. nie len že odstraňuje organické znečistenie z odpadových vôd, tak ako to nariaďuje súčasná legislatíva SR (a funguje takto väčšina domových ČOV predávaných na Slovenskom trhu), ale odstraňuje z odpadových vôd aj dusík a fosfor (N,P). Preto táto inteligentná smart domová ČOV  dokonale chráni recipient pred eutrofizáciou*. Samozrejme aj v prípade vypúšťania vyčistenej vody do podzemných vôd, chráni aj spodné vody pred ich znečistením. AS-iNutricut je tak pripravená na nové kolo legislatívnej ochrany životného prostredia povrchových a podzemných vôd.

Prečo je čistiareň odpadových vôd
AS-iNutricut najlepšia?

Domová ČOV čistiareň odpadových vôd AS-iNUTRICUT
 • i – prvá inteligentná smart domová ČOV na Slovensku
 • plnoautomatická prevádzka s overenou vysokou spoľahlivosťou a účinnosťou
 • plnoautomatický riadiaci systém ktorý prestavuje chod ČOV podľa zaťaženia.
 • automatická regulácia množstva aktivovaného kalu v ČOV – originálne riešenie
 • prvý na trhu s nízkonákladovou likvidáciou prebytočného kalu
 • vysoká účinnosť odstraňovania nutrientov N a P = ochrana riek pred eutrofizáciou*
 • odtokové parametre umožňujúce využiť vyčistenú vodu na závlahu
 • varianta s hygienizáciou odtoku = recyklácia vyčistených vôd
 • možnosť diaľkového dohľadu nad ČOV
 • spoľahlivá robustná konštrukcia

Základné rozdelenie
domová ČOV AS - iNUTRICUT

AS - INUTRICUT 4

2-5 osôb
 • dimenzovaná pre priemerný prietok cca 0,6 m3 / deň
 • Vhodná 2-5 osôb v domácnosti
 • Základné rozmery ø1200 x 2020mm
 • Váha: 150kg
Najpredávanejší

AS - iNUTRICUT 8

5-9 osôb
 • dimenzovaná pre priemerný prietok cca 1,2 m3 / deň
 • Vhodná 5-9 osôb v domácnosti
 • Základné rozmery ø1700 x 2020mm
 • Váha: 230kg

AS - iNUTRICUT 12

6-13 osôb
 • dimenzovaná pre priemerný prietok cca 1,8 m3 / deň
 • Vhodná 6-13 osôb v domácnosti
 • Základné rozmery ø2100 x 2020mm
 • Váha: 280kg

AS - iNUTRICUT 16

8-18 osôb
 • dimenzovaná pre priemerný prietok cca 2,4 m3 / deň
 • Vhodná 8-48 osôb v domácnosti
 • Základné rozmery ø1900 x 2820mm
 • Váha: 380kg

Domová ČOV AS-iNutricut
funkcia čistiarne odpadových vôd

Domová ČOV čistiareň odpadových vôd AS-iNUTRICUT

Táto domová ČOV pracuje na vylepšenom princípe SBR kde o správnom chode rozhoduje riadiaca jednotka s mikroprocesorom.  Naviac je  vybavená dômyselným spôsobom odkalovania. Odťah prebytočného aktivovaného kalu je riadený v automatickom chode tak že v prípade nižšieho zaťaženia sa odťahuje menej prebytočného kalu a v prípade vyššieho zaťaženia sa odkaluje zase viac.

Domová ČOV - regulované množstvo kalu

Týmto spôsobom vieme v AS-iNutricut regulovať množstvo kalu. Pretože optimálne množstvo kalu je základ pre dosahovanie vysokej účinnosti a pri spoľahlivom dosahovaní odstraňovania nutrientov z odpadovej vody. Pre lokality s prísnym režimom dodržiavania nízkych koncentrácií P (lokality s výskytom eutrofizácie v recipiente či rybníku) vieme dodať variantu so zariadením zrážania fosforu, kde sú odtokové parametre P ešte nižšie ako pre základný typ.

V prípade myšlienky využitia vyčistených vôd na opätovné použitie, ponúkame hygienizáciu vyčistených vôd pomocou UV lampy. 

Plnoautomatická prevádzka

Naša prvá inteligentná domová ČOV – čistiareň odpadových vôd má jednoduchú inštaláciu, jednoduchú plnoautomatickú obsluhu bez nutnosti zabezpečovania náročného odvážania prebytočného kalu. Likvidácia prebytočného kalu je riešená pomocou integrovaného odvodňovacieho zariadenia, ktoré zaisťuje odťah a akumuláciu prebytočného kalu v odvodnenej forme v samostatnom  oddelenom zariadení. Takto zachytený a odvodnený kal sa s výhodou využije pri kompostovaní. Toto všetko z nej robí z AS-iNUTRICUT prvú smart inteligentnú domovú ČOV na Slovensku.

Euforizovane recipienty
eutrofizovaný recipient
Recipient bez euforizácie
recipient bez eutrofizácie

Domová ČOV AS-iNutricut
popis technológie

Odpadová voda priteká cez vtokový kôš do primárnej časti inovovaného SBR reaktora čistiarne odpadových vôd (ČOV), kde dochádza k ukľudneniu vtoku a čiastočnej separácii mechanických nečistôt. Odpadová voda v SBR reaktore prechádza procesom čistenia. Čistenie prebieha v 6 fázach. V priebehu dňa sa striedajú fázy aerácie, prerušovanej aerácie, sedimentácie, preplachovania, odťahu vyčistenej vody  a odkalovania.

Aeračná fáza

V priebehu aeračnej fázy dochádza k plneniu nádrže a súčasne k aeróbnym čistiacim procesom. Plávajúce mikroorganizmy zhluknuté do vločiek odstraňujú aeróbnou degradáciou organické znečistenie a transformujú ho na CO2, H2O a tiež ho konvertujú do novej biomasy. Vo fáze sedimentácie, kedy je vypnuté prevzdušňovanie sa v reaktore vytvorí rozhranie – aktivovaný kalvyčistená voda.

Vyčistená voda

Pred odčerpaním vyčistenej vody z ČOV je najskôr odťahové potrubie prepláchnuté čistou vodou do primárnej časti ČOV. Takto sa zabráni nechcenému odťahu nerozpustných látok do odtoku. Vyčistená voda je potom odťahovaná do odtokového žľabu. 

Prebytočný kal vznikajúci v domovej ČOV je v pravidelných intervaloch, podľa riadiaceho systému, odčerpávaný do odvodňovacieho zariadenia, kde je uskladňovaný na následnú likvidáciu. Všetkých 6 fáz čistenia prebieha plnoautomaticky pomocou RS a vnútornej originálnej konštrukcie AS-iNutricut.  

Ďalšie možnosti

 • Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovať prevádzku a informovať majiteľa pomocou SMS o poruchách a prevádzkových stavoch.
 • K ČOV je možné dodať samostatne stojací pilier, alebo nástennú skrinku na dúchadlo a riadiacu jednotku.

Inštalácia ČOV

 • Inštalácia je jednoduchá – nádrž sa osadí do výkopu na podkladovú betónovú dosku, napojí na kanalizáciu a prepojí hadicami uloženými v chráničke s riadiacou jednotkou (a dúchadlom), ktorá sa pripojí na el. energiu – 230V.

ČOV AS-iNutricut bola certifikovaná renomovanou spoločnosťou TÜV SÜD. Z výsledkov vyplýva, že hravo spĺňa požiadavky súčasnej legislatívy SR podľa NV 269/2010 Z.z.

2022 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky