AS-iNutricut
Najlepšia domová čistiareň odpadových vôd na Slovensku!

AS-iNUTRUCUT

Nepochybne najlepšia čistiareň odpadových vôd na Slovensku

Čistiareň (čistička) odpadových vôd AS-iNutricut je určená k čisteniu komunálnych splaškových vôd.  Názov ČOV vyjadruje jej schopnosť odstraňovať nutrienty tj. nie len že ČOV odstraňuje organické znečistenie z odpadových vôd, tak ako to nariaďuje súčasná legislatíva SR (a funguje takto väčšina domových ČOV predávaných na Slovenskom trhu), ale odstraňuje z odpadových vôd aj dusík a fosfor (N,P). ČOV tak dokonale chráni recipient pred eutrofizáciou* a v prípade vypúšťania do podzemných vôd aj spodné vody pred znečistením. AS-iNutricut je tak pripravená na nové kolo legislatívnej ochrany životného prostredia – povrchových a podzemných vôd.

Sme radi že môžeme po viac ako 20 rokoch práce v oblasti čistenia odpadových vôd uviesť na trh prvú inteligentnú domovú ČOV

Inteligentná znamená že ČOV funguje s plnoautomatickou prevádzkou, automatickou reguláciou množstva aktivovaného kalu, automatickým odkalovaním a automatickým prestavovaním technologických parametrov bez zásahu obsluhy.

Prečo je čistiareň odpadových vôd AS-iNutricut najlepšia?

ČOV AS-iNUTRUCUT - čistiareň odpadových vôd
 • i – prvá inteligentná domová ČOV na Slovensku
 • Plnoautomatická prevádzka s overenou vysokou spoľahlivosťou a účinnosťou
 • Plnoautomatický riadiaci systém ktorý prestavuje chod ČOV podľa zaťaženia.
 • Automatická regulácia množstva aktivovaného kalu v ČOV – originálne riešenie
 • Prvý na trhu s nízkonákladovou likvidáciou prebytočného kalu
 • Vysoká účinnosť odstraňovania nutrientov N a P = ochrana riek pred eutrofizáciou*
 • Odtokové parametre umožňujúce využiť vyčistenú vodu na závlahu
 • Varianta s hygienizáciou odtoku = recyklácia vyčistených vôd
 • Možnosť diaľkového dohľadu nad ČOV
 • Spoľahlivá robustná konštrukcia

Funkcia ČOV AS-iNutricut

ČOV AS-INUTRUCUT - čistiareň odpadových vôd

ČOV pracuje na vylepšenom princípe SBR kde o správnom chode rozhoduje riadiaca jednotka s mikroprocesorom.  Naviac je ČOV vybavená dômyselným spôsobom odkalovania. Odťah prebytočného aktivovaného kalu je riadený v automatickom chode tak že v prípade nižšieho zaťaženia sa odťahuje menej prebytočného kalu a v prípade vyššieho zaťaženia sa odkaluje zase viac. 

Týmto spôsobom vieme v ČOV AS-iNutricut regulovať množstvo kalu. Optimálne množstvo kalu je základ pre dosahovanie vysokej účinnosti ČOV a pri spoľahlivé dosahovanie odstraňovania nutrientov z OV. Pre lokality s prísnym režimom dodržiavania nízkych koncentrácií P (lokality s výskytom eutrofizácie v recipiente či rybníku) vieme dodať variantu so zariadením zrážania fosforu, kde sú odtokové parametre P ešte nižšie ako pre základný typ. 

V prípade myšlienky využitia vyčistených vôd na opätovné použitie, ponúkame hygienizáciu vyčistených vôd pomocou UV lampy. 

Čistiareň odpadových vôd má jednoduchú inštaláciu, jednoduchú plnoautomatickú obsluhou bez nutnosti zabezpečovania náročného odvážania prebytočného kalu. Likvidácia prebytočného kalu je riešená pomocou integrovaného odvodňovacieho zariadenia, ktoré zaisťuje odťah a akumuláciu prebytočného kalu v odvodnenej forme v samostatnom  oddelenom zariadení. Takto zachytený a odvodnený kal sa s výhodou využije pri kompostovaní. Toto všetko z nej robí prvú inteligentnú ČOV na Slovensku.

eutrofizovaný recipient
recipient bez eutrofizácie

AS-iNutricut – popis technológie

Odpadová voda priteká cez vtokový kôš do primárnej časti inovovaného SBR reaktora čistiarne odpadových vôd (ČOV), kde dochádza k ukľudneniu vtoku a čiastočnej separácii mechanických nečistôt. Odpadová voda v SBR reaktore prechádza procesom čistenia. Čistenie prebieha v 6 fázach. V priebehu dňa sa striedajú fázy aerácie, prerušovanej aerácie, sedimentácie, preplachovania, odťahu vyčistenej vody  a odkalovania.

 V priebehu aeračnej fázy dochádza k plneniu nádrže a súčasne k aeróbnym čistiacim procesom. Plávajúce mikroorganizmy zhluknuté do vločiek odstraňujú aeróbnou degradáciou organické znečistenie a transformujú ho na CO2, H2O a tiež ho konvertujú do novej biomasy. Vo fáze sedimentácie, kedy je vypnuté prevzdušňovanie sa v reaktore vytvorí rozhranie – aktivovaný kalvyčistená voda

 

Pred odčerpaním vyčistenej vody z ČOV je najskôr odťahové potrubie prepláchnuté čistou vodou do primárnej časti ČOV. Takto sa zabráni nechcenému odťahu nerozpustných látok do odtoku. Vyčistená voda je potom odťahovaná do odtokového žľabu. 

Prebytočný kal vznikajúci v ČOV je v pravidelných intervaloch, podľa riadiaceho systému, odčerpávaný do odvodňovacieho zariadenia, kde je uskladňovaný na následnú likvidáciu. Všetkých 6 fáz čistenia prebieha plnoautomaticky pomocou RS a vnútornej originálnej konštrukcie AS-iNutricut.  

Ďalšie možnosti

 • Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovať prevádzku a informovať majiteľa pomocou SMS o poruchách a prevádzkových stavoch.
 • K ČOV je možné dodať samostatne stojací pilier, alebo nástennú skrinku na dúchadlo a riadiacu jednotku.

Inštalácia ČOV

 • Inštalácia je jednoduchá – nádrž sa osadí do výkopu na podkladovú betónovú dosku, napojí na kanalizáciu a prepojí hadicami uloženými v chráničke s riadiacou jednotkou (a dúchadlom), ktorá sa pripojí na el. energiu – 230V.

Fotogaléria z inštalácie ČOV AS-iNutricut

ČOV AS-iNutricut bola certifikovaná renomovanou spoločnosťou TÜV SÜD. Z výsledkov vyplýva, že hravo spĺňa požiadavky súčasnej legislatívy SR podľa NV 269/2010 Z.z.

Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky