AS-VARIOcomp 5K
Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite.

AS-VARIOcomp 5

Domová čistiareň odpadových vôd bez kompromisu v kvalite

Domová čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj čistička) AS-VARIOcomp k slúži k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém. Domová čistiareň odpadových vôd ČOV slúži k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení, hotelov, atď. s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov (EO).

Domová čistiareň odpadových vôd je ideálna pre rodinné domy alebo veľkostne zodpovedajúca pre (3-7osôb) obývané rekreačné objekty a chaty.

Mimoriadna úžitková hodnota domácej čistiarene odpadových vôd sa opiera o viac ako dve desiatky rokov našich skúseností v odbore. Zaistíme celkové poradenstvo a servis spojený s dodávkou a inštaláciou čistiarne odpadových vôd.

Hlavné výhody AS - VARIOcomp 5K

Domová čistiareň odpadových vôd AS-VARIOCOMP 5K

Výhoda nie je len samotnom zariadení ČOV. Mnoho výhod je spojených so službami, ktoré sú s čistiarňami, ich údržbou a inštaláciou spojené.

Certifikát CE v súlade s EU legislatívou / Nízke prevádzkové náklady / Nízka cena / Kompaktné riešenie / Jednoduchá obsluha a možnosti optimálneho nastavenia ČOV / Z dôvodu možnosti prevzdušňovania kalojemu je možné použiť prebytočný kal ako hnojivo na záhradu / Zákaznícky servis je možný pomocou skype, e-mailu a telefónu, vďaka veľkéma jednoduchej manipulácií a veľkému množstvu skúseností s domovými ČOV

Domová čistiareň odpadových vôd AS-VARIOcomp 5K základné funkcie

Odpadová voda nateká do usadzovacieho kalového priestoru nátokovej časti ČOV, kde je zbavená mechanických plávajúcich a usaditeľných látok, ktorá sú ďalej podrobené anaeróbnemu rozkladu. Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru. Aktivačný priestor slúži k biologickému čisteniu odpadovej vody. Tento priestor je v spodnej časti osadený jednobublinným prevzdušňovacím systémom, do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dôchadla. Výhodou riešenia je akumulačný priestor v celom priestore ČOV, ktorý je určený k akumulácií odpadovej vody a k zabezpečeniu rovnomerného odtoku z ČOV.

cov-VARIOcomp5K-konstrukcia

Aktivovaná zmes z aktivácie nateká do vertikálnej dosadzovacej nádrže, kde pri dne prebieha hydraulický odťah ku kalu do kalového priestoru. Vyčistená voda je potom odťahovaná mamutkou do usadzovacieho kalového priestoru. Pri použití nosiča biomasy je zaistený dostatočný vek kalu (40 dní) pre priebeh nitrifikačných pochodov a aeróbnu stabilizáciu kalu. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je z aktivácie odťahovaný do kalového priestoru, ktorý je dimenzovaný na min. 150 dní zdržnej doby.

Technológia čistenia odpadových vôd rieši nerovnomerný hydraulický i látkový nátok na ČOV. V prípade poruchy technológie je voda mechanicky predčistená v usadzovacej časti a odteká prepadom do odtoku. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je možné využiť v poľnohospodárstve.

AS-VARIOcomp 5K – konštrukcia

ČOV vyrába spoločnosť ASIO-SK s.r.o. vo svojich výrobných prevádzkach.

ČOV tvorí celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory.

V nádrži je umiestnený prevzdušňovací systém. Skladá sa: z rozvodov vzduchu, prevzdušňovacích elementov a mamutky.

Nádrž je zakrytá poklopom kvôli zamedzeniu únikov aerosolov do ovzdušia a proti zníženiu teploty v biológií počas zimných mesiacov.

Certifikáty spoločnosti ASIO-SK, s.r.o.

cov-VARIOcomp5K-konstrukcia
Čistiarne odpadových vôd ASIO-SK, s.r.o.

2020 – ASIO-SK, s.r.o | Všetky práva vyhradené

Spať na vrch stránky